Juli 2017

Falke (Falco) Jungtier/Küken, Fütterung.

Falke (Falco) Jungtier/Küken, Fütterung.                                                            Adlerwarte Berlebeck

Falke (Falco) Jungtier/Küken, Fütterung.

Falke (Falco) Jungtier/Küken, Fütterung.                                                            Adlerwarte Berlebeck

Steppenadler (Aquila nipalensis) Jungtier.

Steppenadler (Aquila nipalensis) Jungtier.                                                       Adlerwarte Berlebeck

Rotmilan (Milvus milvus), auch Roter Milan, Gabelweihe oder Königsweihe genannt.

Rotmilan (Milvus milvus), auch Roter Milan, Gabelweihe oder Königsweihe genannt.                                  Adlerwarte Berlebeck

Rotmilan (Milvus milvus), auch Roter Milan, Gabelweihe oder Königsweihe genannt.

Rotmilan (Milvus milvus), auch Roter Milan, Gabelweihe oder Königsweihe genannt.                                Adlerwarte Berlebeck.

Aguja (Geranoaetus melanoleucus), auch Blaubussard, Kordillerenadler genannt. Jungtier.

Aguja (Geranoaetus melanoleucus), auch Blaubussard, Kordillerenadler genannt. Jungtier.                               Adlerwarte Berlebeck

Aguja (Geranoaetus melanoleucus), auch Blaubussard, Kordillerenadler genannt. Jungtier.

Aguja (Geranoaetus melanoleucus), auch Blaubussard, Kordillerenadler genannt. Jungtier.                            Adlerwarte Berlebeck

Aguja (Geranoaetus melanoleucus), auch Blaubussard, Kordillerenadler genannt. Jungtier.

Aguja (Geranoaetus melanoleucus), auch Blaubussard, Kordillerenadler genannt. Jungtier.               Adlerwarte Berlebeck

Kappengeier (Necrosyrtes monachus). Jungtier.

Kappengeier (Necrosyrtes monachus). Jungtier.                                                Adlerwarte Berlebeck

Kappengeier (Necrosyrtes monachus). Jungtier.

Kappengeier (Necrosyrtes monachus). Jungtier.                                                      Adlerwarte Berlebeck