Geier

Kappengeier (Necrosyrtes monachus)

Kappengeier (Necrosyrtes monachus)                                                   Adlerwarte Berlebeck

Palmgeier (Gypohierax angolensis)

Palmgeier (Gypohierax angolensis)                                                                   Adlerwarte Berlebeck

Palmgeier (Gypohierax angolensis)

Palmgeier (Gypohierax angolensis)                                                                 Adlerwarte Berlebeck

Kappengeier (Necrosyrtes monachus)

Kappengeier (Necrosyrtes monachus)                                             Adlerwarte Berlebeck

Sperbergeier (Gyps rueppelli)

Sperbergeier (Gyps rueppelli)                                         Adlerwarte Berlebeck

Gänsegeier (Gyps fulvus)

Gänsegeier (Gyps fulvus)                                                   Adlerwarte Berlebeck

Palmgeier (Gypohierax angolensis)

Palmgeier (Gypohierax angolensis)                                          Adlerwarte Berlebeck

Kappengeier (Necrosyrtes monachus)

Kappengeier (Necrosyrtes monachus)                                      Adlerwarte Berlebeck

Palmgeier (Gypohierax angolensis)

Palmgeier (Gypohierax angolensis)                                      Adlerwarte Berlebeck

Kappengeier (Necrosyrtes monachus)

Kappengeier (Necrosyrtes monachus)                                            Adlerwarte Berlebeck